General Meetings

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKHOLM IT VENTURES AB (PUBL)

Aktieägarna i Stockholm IT Ventures AB (publ), 556788-2807, kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2019, kl. 11.00  på Bolagets kontor på  Riddargatan 23 i Stockholm.

Anmälan och registrering

Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden ABs förda aktieboken den 19 juni 2019 och dels anmäla sitt deltagande per post tillStockholm IT Ventures AB, Riddargatam 23, 114 57 Stockholm eller per e-post till info@stockholmit.co senast 19 juni 2019 kl. 16.00

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, antal aktier samt gärna adress och telefonnummer. I anmälan bör aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde till bolagsstämman. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt i original och övriga behörighets­handlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid innan den 19 juni 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta vid stämman.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleant
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
12. Beslut om att bolagets firma ändras
13. Fullmakt till bolagets VD
14. Ev. övriga frågor
15. Stämmans avslutande

Förslag till Årsstämman

Punkt 7 b) Förslag om disposition av bolagets resultat
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 1, 8, 9 och 10 Förslag om val av ordförande vid stämman samt styrelseledamöter och eventuella suppleanter m.m.
Förslag avseende val av ordförande vid stämman samt och eventuella tillkommande förslag avseende val av styrelseledamöter kommer att finnas tillgängligt hos bolaget så snart sådana förslag föreligger. Styrelsen och revisorn föreslås arvoderas enligt tidigare tillämpade principer.

Punkt 11 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera aktier m m
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, sammanlagt kan medföra en ökning av aktiekapitalet till vad som ryms inom aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och därvid tecknas av ev. nya medarbetare, investerare eller i samband med förvärv av bolag eller andra tillgångar. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra.

Punkt 12 Ändring av firma
Styrelsen kommer att presentera komplett förslag i god tid före stämman

Punkten 13 Fullmakt till bolagets VD
Styrelsen föreslår att verkställande direktören, eller den person som denne utser skall äga vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av på stämman fattade beslut vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Tillhandahållna handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 10 och 11 ovan finns tillgängliga hos bolaget för aktieägarna två veckor före stämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Stockholm, maj 2019
Styrelsen

NOTICE TO ATTEND EXTRAORDINARY MEETING IN STOCKHOLM IT VENTURES AB (PUBL)


The shareholders in Stockholm IT Ventures AB (publ), 556788-2807, are hereby invited to the Annual General Meeting on June 26, 2019, at. 11.00 at the Company’s office at Riddargatan 23 in Stockholm.

Registration and registration
Shareholders who wish to attend the meeting must be included in the share register kept by Euroclear Sweden AB on June 19, 2019 and partly report their participation by mail to Stockholm IT Ventures AB, Riddargatam 23, 114 57 Stockholm or by e-mail to info@stockholmit. co no later than June 19, 2019 at. 16:00
When registering, you must state your name and personal or corporate identity number, number of shares and preferably address and telephone number. In the notification, shareholders should also indicate whether the party intends to provide assistance to the General Meeting. In the event that the shareholder intends to be represented by a proxy, the original and other authorization documents must be enclosed with the notification.
Shareholders who have registered their shares in the name of a nominee must, in good time before June 19, 2019, temporarily register the shares in their own name through their nominee’s authority in order to be entitled to attend the meeting.

Proposed agenda
1. Election of Chairman of the Meeting
2. Preparation and approval of voting list
3. Approval of agenda
4. Election of one or two auditors
5. Examination of whether the meeting has been duly convened
6. Presentation of the annual report and auditor’s report, as well as the consolidated accounts and the group audit report
7. Decide on
a) determination of the income statement and balance sheet, as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet, 
b) dispositions regarding the company’s results according to the established balance sheet, and 
c) discharge from liability for board members and the managing director.
8. Determination of the number of board members and deputy board members and, where applicable, auditor and deputy auditor
9. Determination of fees for the board and auditor
10. Election of Board of Directors and, where applicable, auditor and deputy auditor
11. Decision to authorize the Board to decide on new issue of shares, warrants and / or convertibles
12. Decision that the company’s company be changed
13. Authorization to the company’s CEO
14. Ev. other questions
15. Closing of the Meeting

Proposal to the Annual General Meeting
Item 7 b) Proposal for disposition of the company’s results
The Board of Directors proposes that the profit for the year be capitalized on a new account.

Points 1, 8, 9 and 10 Proposal for election of chairman of the meeting and board members and any deputies etc.

Proposals regarding the election of the chairman of the meeting and any additional proposals regarding the election of board members will be available at the company as soon as such proposals are available. The Board of Directors and the auditor are proposed to be remunerated in accordance with previously applied principles.

Item 11 The Board of Directors’ proposal to authorize the Board to issue shares, etc.
The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting authorizes the Board, on one or more occasions, during the period up to the next Annual General Meeting, to decide on a new share issue, convertible debentures or warrants, which may result in an increase in the share capital to what is within the limits of the share capital. The Board’s decision on issuance must be possible with deviation from the shareholders’ preferential rights and thereby be subscribed by any. new employees, investors or in connection with acquisitions of companies or other assets. The Board’s authorization shall also include the right to decide on a non-cash issue or that a share shall be subscribed for with set-off rights. The starting point for the issue price determination shall be the market value of the share at the respective issue date.

Item 12 Change of Company
The board will present complete proposals well in advance of the meeting

Item 13 Authorization to the company’s CEO
The Board of Directors proposes that the CEO, or the person appointed by him, should make the minor adjustments in the decision that may be required in connection with the registration of resolutions adopted at the AGM at the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB.

Documents provided
The annual report, auditors’ report and the Board’s complete proposals in accordance with paragraphs 10 and 11 above are available at the company for the shareholders two weeks before the meeting. The documents are also sent to the shareholders who request it and who state their postal address. The documents will also be available at the Annual General Meeting.

Stockholm, May 2019
Board of Directors

N.B. The English translation is for convenience purposes only. In case of any discrepancies between the Swedish text and the English the Swedish shall prevail.
to top